Loading...
27 maja 2020

Bezpieczne miejsce pracy w czasach pandemii COVID-19

Wytyczne dla pracodawców i pracowników

Podczas obowiązującego stanu pandemii COVID-19 szczególnie istotne jest zachowanie niezbędnych środków ostrożności w miejscach pracy, ze względu na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i tym samym ochronę osób zatrudnionych.

Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony przed COVID-19 reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z postanowieniami ustawy, pracodawcy i przedsiębiorcy zatrudniający pracowników zobowiązani są do przygotowania oceny ryzyka zawodowego oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko.

Obowiązek ochrony i bezpieczeństwa w miejscu pracy

Obowiązki dotyczące zapewnienia osobom pracującym bezpieczeństwa i ochrony zdrowia spoczywają (zgodnie z art. 207 § 2 oraz art. 304 kp) na:

 • pracodawcy – w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz wykonujących na rzecz pracodawcy pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (w tym samozatrudnionych), o ile praca ta wykonywana jest w zakładzie pracy lub w miejscu wskazanym przez pracodawcę;
 • przedsiębiorcy – w stosunku do osób zatrudnionych przez niego na innej podstawie niż stosunek pracy (w tym samozatrudnionych).

Środki ochrony osobistej zapewniane przez pracodawcę

Niezależnie od podstawy zatrudnienia, pracownikom przysługuje prawo do:

 • rękawiczek jednorazowych lub
 • środków do dezynfekcji rąk.

Zalecana odległość między stanowiskami pracy

Odległość pomiędzy stanowiskami pracy powinna wynosić co najmniej 1,5 m (odległość w linii prostej między biurkami pracowników). Organizacja miejsc pracy w zgodzie z tym warunkiem spoczywa po stronie pracodawcy.

Typ stanowiska
Zalecenia
Stanowiska pracy przy komputerze
Minimum 1,5 m w linii prostej odległości między biurkami
Stanowiska robotnicze
Minimum 1,5 m odległości między najbliższymi robotnikami.
Stanowiska obsługi maszyn
Jeśli z powodów konstrukcyjnych nie jest możliwe zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy dwiema najbliższymi osobami obsługującymi dane urządzenie, należy wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej.

 

Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2

Miejsca pracy powinny być przygotowane na bezpieczną pracę z uwzględnieniem czynników zwiększających prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2. Wśród czynników należy wymienić: kontakty społeczne (między pracownikami, a także pracowników z osobami spoza zakładu pracy), wspólne użytkowanie narzędzi i wyposażenia roboczego oraz wspólne korzystanie z pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń socjalnych.

Środki zapobiegawcze zalecane przez Państwową Inspekcję Pracy:

 • zaleca się organizację pracy w zespołach o stałym składzie i ograniczonej liczbie kontaktujących się bezpośrednio ze sobą pracowników (2-3 osoby);
 • ograniczenie czasu bezpośredniego kontaktu (do max. 15 minut);
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej (np. filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego, osłon oczu i twarzy, gogli, rękawic jednorazowych, środków ochrony nóg, kombinezonów ochronnych), oddzielających pracowników od klientów, kontrahentów itp.;
 • stosowanie środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni roboczych;
 • ścisłe przestrzeganie zasad higieny w miejscu pracy:
  • codzienna dezynfekcja miejsc przebywania oraz często dotykanych powierzchni (klamki, blaty robocze, biurka, klawiatury, umywalki, toalety, dozowniki mydła i inne);
  • zapewnienie dostępu do miejsc, w których można myć ręce mydłem i wodą;
  • zapewnienie codziennego sprzątania „na mokro” z użyciem detergentów podłóg, stołów, krzeseł, szafek w pomieszczeniach socjalnych;
  • zapobieganie wspólnemu korzystaniu z naczyń stołowych oraz zapewnienie dezynfekcji przyborów kuchennych;
  • usunięcie gazet, czasopism i broszur informacyjnych z pomieszczeń socjalnych;
  • zapewnienie regularnego czyszczenia i dezynfekcji pojazdów firmowych oraz ich wyposażenie w środki do dezynfekcji rąk oraz papierowe ręczniki i worki na śmieci.

BHP COVID-19 – dostęp do opieki medycznej

Pracownicy powinni mieć zapewnioną możliwość indywidualnych, osobistych lub telefonicznych konsultacji lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami, szczególnie w kwestii zagrożeń zarażeniem SARS-CoV-2 i obciążenia wynikającego z jednoczesnego występowania chorób przewlekłych.

Przemieszczanie się w ramach wykonywania obowiązków służbowych

Wykonując obowiązki służbowe poza miejscem pracy, osoby poruszające się pieszo powinny poruszać się w grupie nieprzekraczającej 2 osób i w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.

 

 

Informacja przygotowana na podstawie opracowania opublikowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Więcej informacji można uzyskać na stronie Państwowej Inspekcji Pracy.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com