Loading...
5 lutego 2021

Ceny transferowe TPR – nowe terminy i obowiązki w 2021

Począwszy od 1 stycznia 2021 roku, zakres obowiązku raportowania cen transferowych poszerzył się o dwa nowe typy transakcji. Równocześnie, dla podmiotów zamykających rok podatkowy do 31 stycznia 2021 roku wciąż obowiązuje nowy termin składania informacji TPR. W związku z tym przypominamy najważniejsze informacje i terminy dotyczące cen transferowych.

Najprościej rzecz ujmując, ceny transferowe to stawki ustalone między podmiotami powiązanymi dla sprzedawanych dóbr, usług lub praw. W praktyce stosowane są do translokowania dochodu w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej, najczęściej ponad granicami państw. Wspomniane ponadnarodowe grupy zobowiązane są do raportowania Country-by-Country (CbC), czyli do przekazywania administracji podatkowej informacji o wielkości prowadzonej działalności i zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków (bądź strat), wysokości należnego podatku, miejsc prowadzenia działalności oraz przedmiotu tej działalności.

Spółki należące go grupy przedsiębiorstw, której roczne obroty przekraczają 750 mln euro, składają powiadomienie (CBC-P) w ciągu 3 miesięcy od  zakończenia roku obrotowego, wskazując jednostkę raportującą oraz Państwo i terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów. W odniesieniu do transakcji realizowanych począwszy od 2019 roku, poprzednio obowiązujące sprawozdania CIT-TP i PIT-TP zostały zastąpione informacją o cenach transferowych: TPR.

Nowe terminy składania informacji TPR

Informację o cenach transferowych (TPR) należy złożyć na ręce Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ciągu dziewięciu miesięcy od dnia zamknięcia roku podatkowego. Jednocześnie, zarząd jednostki jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zarówno informację, jak i oświadczenie składamy wyłącznie drogą elektroniczną.

Zgodnie z treścią nowelizacji ustawy przeciwdziałającej skutkom pandemii COVID-19 w ramach Tarczy 4.0, terminy dla raportowania dokumentacji cen transferowych i TPR zostały wydłużone o dodatkowe 3 miesiące. Dlatego na 31 grudnia 2020 roku przypadał nowy termin dla firm, których rok podatkowy skończył się do 31 grudnia 2019 roku i obowiązek dokumentacyjny wypadał na okres między 31 marca a 30 września 2020 roku. Natomiast firmy, dla których termin ustawowy 9 miesięcy upływał między 1 października 2020 roku a 31 stycznia 2021 roku, otrzymują dodatkowe 3 miesiące na spełnienie swoich zobowiązań względem KAS. Skorzystać należy z elektronicznego formularza TP-R.

Termin na sporządzenie dokumentacji TP za rok 2020 jak na razie nie został jeszcze zmieniony – upływa 30 września 2021 roku.

Należy również pamiętać, że rok 2020 był rokiem szczególnym. W wielu branżach zmieniły się warunki rynkowe transakcji z uwagi na COVID-19 i dlatego zalecamy, aby oprócz samej dokumentacji zwrócić szczególną uwagę, czy analiza porównawcza cen (benchmarking) pozostaje aktualna.

Ceny transferowe – raportowanie

Obowiązek sporządzenia dokumentacji wystąpi, jeżeli wartość jednorodnych transakcji, realizowanych przez podatnika z podmiotami powiązanymi, przekroczy ustawowe progi, tj. 10 mln PLN (dla transakcji towarowych oraz finansowych) i 2 mln PLN (dla transakcji usługowych oraz innych, niesklasyfikowanych).

Informacja o cenach transferowych TPR obej­muje raportowanie:

 • transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych;
 • transakcji kontrolowanych zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 Ustawy;
 • należności płatnych na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową i umów zawie­ranych z tymi podmiotami, o których mowa w art. 11o ust. 1 Ustawy.

Ceny transferowe – rozszerzony katalog transakcji

Nowelizacja, która weszła w życie od 1 stycznia 2021 roku, rozszerza obowiązek dokumentacyjny również na:

 • transakcje inne niż transakcje kontrolowane, realizowane z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium, lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, przekracza 100 000 PLN netto (ok. 25 000 EUR netto),
 • transakcje kontrolowane lub transakcje inne niż kontrolowane, jeżeli rzeczywisty właściciel należności ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym, a wartość takiej transakcji w roku obrotowym przekracza 500 000 PLN netto (ok 110 000 EUR netto).

Dokumentacja dotycząca powyżej określonych transakcji musi dodatkowo zawierać uzasadnienie gospodarcze, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych (benefit test).

Wynika z tego, że każda transakcji o rocznej wartości powyżej 500 000 PLN powinna iść w parze z weryfikacją, czy kontrahent lub właściciel rzeczywisty nie ma dalszych powiązań (transfer kapitału) z rajem podatkowym.

Definicje

Właściciel rzeczywisty – oznacza podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części;
 • nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie, lub faktycznie do przekazania całości, lub części należności innemu podmiotowi;
 • prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Raj podatkowy – to kraj stosujące szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie Ministra Finansów (DZ. U. z 2019 r., poz. 600), jako raj podatkowy określa wprost 26 krajów. Pełna lista dostępna jest na stronach Ministerstwa Finansów. Dodatkowo lista tzw. rajów podatkowych została uzupełniona o 7 nowych terytoriów zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 614).

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com