Loading...
1 października 2020

JPK_VAT – podsumowanie zmian od 1 października 2020 r.

Nowy JPK_VAT to jednolity plik kontrolny składający się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Nowy plik zaprojektowany został tak, aby zawierać komplet informacji o transakcjach (zakup, sprzedaż) i usługach za wskazany okres rozliczeniowy.

Dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i informacja o ewidencji są zastępowane przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K. Z uwagi na zbliżający się termin wejścia w życie nowych przepisów ─ 1 października 2020 r. ─ ARPI Accounting przygotowało dla swoich klientów podsumowanie kluczowy zmian w zakresie nowego systemu rozliczania podatku.

O czym należy pamiętać?

 • Kodami GTU oznaczamy tylko sprzedaż fakturową (w tym faktury zaliczkowe i korygujące wystawione do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT).
 • Wartości GTU do 01 do 10 oznaczają towary (zgodnie z opisem poniżej), od 11 do 13 usługi.
 • Załącznik nr 15 ustawy o VAT określa listę towarów, które kwalifikują się do oznaczenia kodami GTU 05, 06 i 08. Zapoznaj się z jego treścią, klikając tutaj.
 • Załącznik nr 12 ustawy o VAT określa listę towarów, które kwalifikują się do oznaczenia kodem GTU_08. Zapoznaj się z jego treścią.
 • Kod GTU_12 stosuje się do oznaczania szerokiego zakresu “usług niematerialnych”. Zapoznaj się z listą znajdującą się w treści rozporządzenia.
 • Oznaczanie faktur: jeżeli płatność została dokonana z użyciem MPP, warto to na fakturze zaznaczyć.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O:
nowych kodach towarów i usług (GTU)

Obowiązek oznaczania sprzedawanych towarów i usług symbolami GTU to praktyka nowa i bezprecedensowa w zakresie rozliczeń VAT.

Każdy podatnik VAT, przygotowując faktury sprzedażowe do ewidencji JPK, powinien zastosować odpowiedni symbol GTU, dopasowany do towaru lub usługi. Warto pamiętać że obowiązek ten stosuje się również do faktur zaliczkowych, korygujących i końcowych (dla faktur wystawionych przed 1 października).

Począwszy od 1 października, należy zwrócić szczególną uwagę na dopasowanie kodu do określonych pozycji na fakturze. Pozwoli to uniknąć błędów, które zgodnie z nowymi przepisami skutkują nałożeniem kary finansowej w wysokości nawet do 500 zł.

Oznaczenia GTU dla towarów i usług

Numery GTU swoją strukturą przypominają numery kodu w poprzednio obowiązującej ewidencji VAT. Przy oznaczaniu towarów i usług nowym kodami zawsze należy brać pod uwagę datę powstania obowiązku podatkowego. Za datę graniczną należy uznać dzień 1 października, czyli datę wejścia w życie przepisów o JPK_VAT.

Warto  zapoznać się w pełną listą kodów GTU i zidentyfikować towary i usługi oferowane przez firmę.

Towary:

 • GTU_01 – Alkohole według ustawy akcyzowej (alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane, wyroby pośrednie o objętościowej mocy alkoholu zawierającej się między 1,2% a 22% objętości).
 • GTU_02 – Paliwa objęte pakietem paliwowym, wymienione w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (benzyna, paliwa silnikowe, gaz płynny, oleje napędowe i opałowe, paliwa i biopaliwa ciekłe).
 • GTU_03 – Oleje i smary (oleje opałowe i smarowe, smary plastyczne, preparaty smarowe).
 • GTU_04 – Papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki, susz tytoniowy, płyn do e-papierosów, wyroby nowatorskie według ustawy akcyzowej.
 • GTU_05 – Odpady, wraki i surowce wtórne.
 • GTU_06 – Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich (tonery i kasety z tuszem, folia typu stretch, komputery, procesory, dyski, telefony, konsole, aparaty).
 • GTU_07 – Pojazdy silnikowe oraz części i wyposażenie pojazdów.
 • GTU_08 – Metale szlachetne oraz nieszlachetne (srebro, złoto, platyna, odpady i złom z metali szlachetnych i nieszlachetnych, biżuteria i wyroby jubilerskie, monety, wyroby płaskie walcowane, pręty, kształtowniki, arkusze żeberkowane, drut ciągniony na zimno, aluminium nieobrobione plastycznie).
 • GTU_09 – Leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.
 • GTU_10 – Nieruchomości (budynki, budowle i grunty).

Usługi:

 • GTU_11 – Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych (usługi w zakresie przenoszenia uprawnień).
 • GTU_12 – Usługi o charakterze niematerialnym (usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, usługi firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych).
 • GTU_13 – Usługi transportowe i magazynowe.

Kod dla usług niematerialnych w JPK_VAT: GTU_12

Osobny ustęp warto poświęcić symbolowi GTU_12. Kod ten stosuje się do oznaczania szerokiego zakresu “usług niematerialnych”, w szczególności usług marketingowych, doradczych, prawnych czy księgowych. Należy nim oznaczyć tylko te usługi, które można znaleźć w §10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia o VAT.

Dla ułatwienia prezentujemy poniżej listę usług objętych kodem wraz z odpowiadającymi im oznaczeniami PKWiU.

Usługi niematerialne GTU_12:

 • doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem) – PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19;
 • księgowe – PKWiU 69.20.2
 • prawne – PKWiU 69.1
 • zarządcze – PKWiU 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
 • szkoleniowe – PKWiU 85
 • marketingowe – PKWiU 73.11.12
 • firm centralnych (head offices) – PKWiU  70.1
 • reklamowe – PKWiU 73.1
 • badania rynku i opinii publicznej – PKWiU  73.2
 • badania naukowe i prace rozwojowe – PKWiU 72

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O:
polach i kodach w części ewidencyjnej

Kody ewidencji sprzedaży:

 • SW – Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju opodatkowana według art. 23 ustawy o VAT.
 • EE – Świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych dla których miejsce świadczenia ustala się na podstawie art. 28k ustawy o VAT.
 • TP – Powiązania między stronami transakcji, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.
 • TT_WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie rozliczane w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej.
 • TT_D – Dostawa na rzecz trzeciego w kolejności podatnika dokonana w procedurze uproszczonej przewidzianej dla transakcji trójstronnej.
 • MR_T – Wykonanie usługi turystyki opodatkowanej od marży.
 • MR_UZ – Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży.
 • I-42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).
 • I-63 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).
 • B_SPV – Transferu bonu jednego przeznaczenia przez podatnika działającego we własnym imieniu.
 • B_SPV_DOSTAWA – Dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia.
 • B_MPV_PROWIZJA – Pośrednictwo przy transferze bonów różnego przeznaczenia.
 • MPP – Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Kody dowodów sprzedaży dotyczą sprzedaży dokumentowanej na kasie oraz na dokumentach wewnętrznych.

 • RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących (raporty kasowe).
 • WEW – dokument wewnętrzny, np. dokumentujący nieodpłatne przekazanie towaru, podlegające VAT.
 • FP – faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej.

Kody ewidencji zakupów

 • IMP – import towarów, w tym import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy.
 • MPP – transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Oznaczenie MPP – mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT

Oznaczeniu podlegają transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Faktury dokumentujące tego typu transakcje powinny zostać opisane frazą „mechanizm podzielonej płatności”. Brak takiego oznaczenia na fakturze nie zwalnia nabywcy z wpisania kodu MPP do ewidencji, gdy transakcja podlega takiemu obowiązkowi.

Zgodnie z ustawą, obowiązek oznaczenia MPP dotyczy transakcji spełniających następujące warunki:

 • Faktura dokumentuje sprzedaż towarów lub usług VAT albo wpłatę zaliczki na poczet sprzedaży towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.
 • Kwota należności na tej fakturze przekracza 15 000 zł albo kwotę tę przekracza wartość zaliczki.
 • Płatność za tę fakturę nie jest dokonywana w drodze potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego.
 • Płatność nie wynika z faktury dokumentującej transakcje realizowane w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 711), jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień dostawy był partnerem prywatnym lub jednoosobową spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową.

Kody dowodów zakupu:

 • VAT_RR – Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy.
 • WEW – Dokument wewnętrzny.
 • MK – Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń. Faktura wystawiona przez podatnika stosującego metodę kasową musi mieć oznaczenie „metoda kasowa”.

TP – podmioty powiązane

Zgodnie z definicją ujętą w ustawie o CIT, podmioty powiązane należy rozumieć jako:

 • podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
 • podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
 • spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy, lub
 • podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółka kapitałowa wchodząca w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Nowy system JPK_VAT wprowadza kolejny obowiązek w tej materii. Wszystkie transakcje, w ramach których można stwierdzić powiązania w powyższym rozumienie, muszą zostać oznaczone kodem TP.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O:
karach finansowych za błędy w JPK_VAT

Nowy plik JPK_VAT stanowi ułatwienie dla podatników, ale też niesie ze sobą ryzyko kar finansowych za błędy i nieprawidłowości (gdy ewidencji zawarte zostaną informacje lub dane niezgodne ze stanem rzeczywistym).

Kary nie obejmują osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dla wszystkich innych podmiotów: w przypadku gdy analiza Urzędu Skarbowego wykryje nieprawidłowości lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, naczelnik US będzie mógł, na drodze decyzji, nałożyć na podatnika karę finansową w wysokości do 500 zł za każdy stwierdzony błąd.

Warto pamiętać, że kary nie są nakładane automatycznie, a na drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego i można ich uniknąć. Kara nie obowiązuje, gdy podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, przygotuje i złoży korektę ewidencji, adresowaną do naczelnika urzędu skarbowego.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com