Kadry i płace

Nasi pracownicy zapewniają rzetelność prowadzonej dokumentacji kadrowo-płacowej, możliwość ograniczenia zatrudnienia oraz doradztwo w zakresie prawa pracy.

Płace

 • stworzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych Pracowników
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z wiążącymi postanowieniami umów, przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania
 • naliczanie wynagrodzeń za chorobę oraz zasiłków płatnych przez ZUS
 • sporządzanie list płac, zbiorówek list płac oraz innych raportów w uzgodnionym formacie
 • przygotowywanie pasków płac dla każdego Pracownika, uwzględniających dane zawarte w formularzu ZUS RMUA
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych  oraz przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla Pracowników Zleceniodawcy
 • asysta i współpraca przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego

Kadry

 • stworzenie i bieżącą aktualizację bazy danych Pracowników
 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek personalnych) Pracowników
 • sporządzanie i ewidencja dokumentacji związanej z zawarciem stosunku pracy (umowy, aneksy) oraz umów zlecenia i o dzieło
 • rejestracja i wyrejestrowywanie Pracowników i członków ich rodzin w ZUS
 • rozliczanie Pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych
 • informowanie Klienta o konieczności przeprowadzenia i aktualizacji badań lekarskich Pracowników
 • informowanie Klienta o konieczności przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP i szkoleń PPoż