Loading...
15 grudnia 2020

Spółki komandytowe opodatkowane CIT – podsumowanie

Ustawa obciążająca spółki komandytowe podatkiem CIT została uchwalona i podpisana przez prezydenta RP i opublikowana dnia 29 listopada. Nowelizacja wprowadza również odrębne przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. estoński CIT). Resort finansów liczy na 2 mld zł rocznie wpływów do budżetu od prawie 40,5 tys. spółek komandytowych zarejestrowanych w Polsce.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2021 roku.

Opodatkowanie spółek komandytowych

Do tej pory jedynie spółka komandytowo-akcyjna była płatnikiem CIT. W pozostałych rodzajach spółek osobowych, podatkiem dochodowym objęci byli dotychczas jedynie wspólnicy, natomiast sam podmiot gospodarczy podlega pod VAT i podatek akcyzowy. Nowe prawo obciążą zatem najbardziej firmy rodzinne, które zostaną w efekcie opodatkowane na dwóch poziomach – jako spółka komandytowa oraz jako osoby fizyczne: każdy wspólnik z osobna.

Opodatkowanie spółek komandytowych określone zostało zgodnie z obowiązującymi w kraju stawkami: 19% lub preferencyjna 9%. Obniżona stawka opodatkowania dostępna jest dla spółek, których przychód nie przekracza równowartości 2 mln euro w skali roku. Po opłaceniu – w pierwszej kolejności – podatku od dochodów spółki, pozostaje też kolejny obowiązek na poziomie wspólników, przy dystrybucji zysków.

Obowiązek podatkowy na poziomie wspólników zależny jest od statusu wspólnika (komandytariusz i komplementariusz). Co do zasady, każdy wspólnik będzie musiał zapłacić podatek od dochodów (PIT)

Kontekst zmian

Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów, nałożenie podatku na spółki komandytowe i część spółek jawnych ma w przyszłości zapobiec unikaniu opodatkowania poprzez praktykę transferów zagranicznych. Z wyliczeń ekspertów Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wynika, że jedynie 1 proc. wszystkich spółek komandytowych posiada zagranicznego wspólnika.

Niestety, bez względu na to jak marginalnym zjawiskiem okazują się nielegalne praktyki, podatkiem obciążone zostaną wszystkie spółki komandytowe – bez względu na status wspólnika czy strukturę własnościową. Ustawa nie przewiduje wyjątków od reguły ani instancji pozwalających na uniknięcie opodatkowania.

Nie tylko spółki komandytowe. CIT również dla niektórych spółek jawnych

Często pomijanym detalem związanym z CIT spółek komandytowych jest uwzględnienie w treści rozporządzenia wybranych spółki jawnych. Powinni o tym pamiętać przedstawiciele tych spółek komandytowych, którzy decydują się na restrukturyzację jako odpowiedź na ryzyko podwójnego opodatkowania i rozważają wybranie spółki jawnej.

Warunki, spełnienie których kwalifikuje spółkę jawną do podatku CIT:

 • posiadanie siedziby lub zarządu na terytorium Polski
 • wśród wspólników spółki znajduje się co najmniej jedna osoba prawna
 • spółka jawna przed rozpoczęciem roku obrotowego  nie złoży do naczelnika urzędu skarbowego informacji o podatnikach PIT posiadających prawa do udziału w zysku przedmiotowej spółki (lub aktualizacji tej informacji)

Spółki komandytowe a estoński CIT

Równolegle do zmian w domenie opodatkowania spółek komandytowych, rząd uchwalił również nowe przepisy dotyczące tzw. estońskiego CIT (więcej na temat tutaj). Nowy, proinwestycyjny system opodatkowania zacznie obowiązywać począwszy od 1 stycznia 2021 roku. Niestety, wszystko wskazuje na to, ze spółki komandytowe nie będą mogły skorzystać z nowych rozwiązań Taką możliwość otrzymają jedynie spółki kapitałowe – a więc w Polsce przede wszystkim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne.

Spółka komandytowa, nawet po wprowadzeniu opodatkowania CIT, nadal formalnie pozostaje spółką osobową.

Przepisy przejściowe. CIT od 1 maja 2021?

Ważna informacja dla spółek komandytowych wynika z art. 12 ust 2. ustawy zmieniającej, o treści:

Spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r.

Powyższy ustęp wskazuje na możliwość odroczenia wejścia w życie przepisów do początku maja 2021. Wiąże się to z wyrażeniem woli odroczenia stosowania nowego systemu podatkowego. Uwaga, należy go dokonać przed 1 stycznia 2021 roku, czyli przed terminem wejścia w życie przepisów.

Zgodnie z ust. 4, jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej, przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku, spółka ta może nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

W tym celu konieczna jest Uchwała Zgromadzenia Wspólników zmieniająca rok obrotowy. Z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT, spółka ta jest obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Przesunięcie to niestety nie zwalnia z obowiązku rozliczenia podatku dochodowego u wspólników za okres zgodny z ich rokiem obrotowym.

Należy też zwrócić uwagę, że spółka komandytowa oraz spółka jawna po uzyskaniu statusu podatnika CIT nie może rozliczyć straty z okresu transparentnego charakteru spółki. Przychody i koszty z tego okresu zostały przypisane i rozliczone przez wspólników tych spółek.

Zwolnienie CIT dla komandytariusza

Dla komandytariusza spółki komandytowej Ustawa CIT przewiduje możliwość zwolnienia z opodatkowania kwoty stanowiącej 50% przychodów uzyskanych z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę na terytorium Polski, ale nie więcej niż 60.000 PLN w roku podatkowym. Powyższego zwolnienia nie zastosujemy jednak do komandytariusza, który posiada co najmniej 5% udziałów w tej spółce lub jest członkiem zarządu spółki posiadającej co najmniej 5% udziałów w spółce komandytowej.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com