Loading...
16 marca 2022

Ulga na powrót – zachęta do zmiany rezydencji podatkowej

Ulga na powrót to forma rządowego wsparcia finansowego, wprowadzonego do polskiego prawa przez pakiet ustaw Polski Ład. Stanowić ma zachętę dla podatników do przenoszenia swojej rezydencji podatkowej do Polski. Obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku – od momentu wejścia w życie nowelizacji Polski Ład.

Mechanizm kryjący się za ulgą na powrót to dwie korzyści dostępne dla podatnika:

 1. na okresowym zwolnieniu przychodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z określonych zobowiązań podatkowych.
 2. możliwości opodatkowania przychodów uzyskanych za granicą w formie ryczałtu, tj. stałej kwoty, która nie zależy od faktycznej sumy osiągniętego przychodu.

Jeśli chodzi o punkt pierwszy, zwolnienie można uzyskać na okres 4 kolejno po sobie następujących lat. Podatnik może zdecydować, czy zwolnienie ma rozpocząć od obecnego, czy od przyszłego roku podatkowego.

Należy też pamiętać, że ulga posiada górny limit kwotowy. Przychody podatnika nie mogą przekroczyć do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

Kto może skorzystać?

Ustawa nie wprowadza zbędnych, skomplikowanych restrykcji. Do ulgi kwalifikuje się każdy podatnik, który od momentu obowiązywania przepisów przeniesie rezydencję podatkową z dowolnego państwa zagranicznego do Rzeczpospolitej Polski.

Obowiązkiem jest obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż RP państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej. Ewentualnie: udokumentowane 3 lata nieprzerwanego zamieszkiwania na terytorium: Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Australii, Chile, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Nowej Zelandii, Korei Płd, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Dodatkowo, podatnik musi posiadać certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia, oraz nie korzystał uprzednio z ulgi na powrót.

Ulga na powrót – lista przychodów podlegających zwolnieniu

W treści ustawy znajdziemy zarówno wykaz przychodów kwalifikujących się do ulgi, jak i tych, które nie spełniają kryteriów. Przychody niepodlegające zwolnieniu oznaczają przychody, których nie bierze się pod uwagę w trakcie obliczania ostatecznej kwoty, branej pod uwagę w przypadku ulgi.

1. Przychody podlegające zwolnieniu:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zlecenia zawieranych poza działalnością gospodarczą podatnika korzystającego z ulgi,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej:
  • według skali podatkowej,
  • podatkiem liniowym,
  • stawką 5% stosowanej do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP-Box),
  • zryczałtowanym podatkiem dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2. Przychody niepodlegające zwolnieniu:

 • dywidendy, odsetki (opodatkowane ryczałtem),
 • wszystkie przychody zwolnione z podatku dochodowego,
 • przychody, w odniesieniu do których zaniechano poboru podatku.

Ulga na powrót – dodatkowe przepisy

Jak już wcześniej wspomniano, kwota przychodów kwalifikująca do ulgi nie może przekroczyć w roku podatkowym wartości 85.528 zł. Dodatkowo należy pamiętać to wspólny mianownik ulgi na powrót oraz innych ulg Polskiego Ładu: ulgi dla młodych, dla dużych rodzin, dla seniorów. Górny limit 85.528 zł przychodów dotyczy każdej z tych ulg w przypadku, gdy podatnik kwalifikuje się do więcej niż jednej.

Z ulgi można skorzystać na etapie pobierania zaliczek na podatek, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia o spełnianiu warunków, wskazując datę rozpoczęcia obowiązywania ulgi.

Możliwość opodatkowania ryczałtem – podstawowe informacje

Ulga na powrót wprowadza również sposobność opodatkowania ryczałtem przychodów zagranicznych. Może z tej opcji skorzystać osoba, która złoży odpowiednie oświadczenie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Oświadczenie, wraz z certyfikatem rezydencji, można złożyć jednorazowo za cały okres obowiązywania ulgi. Jednocześnie przez co najmniej 5 z 6 poprzednich lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy w którym podatnik zmienił rezydencję, podatnik nie mógł posiadać miejsca zamieszkania na terytorium RP.

Kwota ryczałtu wynosi 200.000 zł za każdy rok podatkowy. W przypadku przenosin rezydencji podatkowej, kwotę wylicza się proporcjonalnie. Opodatkowaniu ryczałtem podlegają wyłącznie przychody zagraniczne (z pominięciem dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej).

Ryczałt – obowiązki podatnika

Z wyborem ryczałtowej formy opodatkowania w ramach ulgi na powrót wiążą się również dodatkowe zobowiązania. Po pierwsze, podatnik powinien samodzielnie zbierać dowody, które pozwolą fiskusowi ustalić źródło pochodzenia, wysokość i daty uzyskania przychodów.

Po drugie, podatnik jest zobowiązany do poniesienia wydatków na „wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego, krzewienie kultury fizycznej”. Każdego roku obowiązywania ryczałtu, wydatek ten powinien wynieść co najmniej 100.000 zł. Nadwyżki wobec tej kwoty w skali rocznej zostaną przetransferowane do przyszłorocznej puli.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com