Loading...
11 września 2020

Ulga za złe długi w JPK_VAT – zasady kwalifikacji i korekty

Dokonując rozliczenia podatku od towarów i usług z pomocą nowego formatu JPK_VAT, podatnicy mogą niezmiennie korzystać z ulgi wynikającej z niespłaconych wierzytelności uznanych za nieściągalne. Ulga za złe długi w VAT polega na obniżeniu podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju.

Kluczowy dla omawianej ulgi za złe długi jest okres, który minął od daty płatności widniejącej na niezapłaconej fakturze. Począwszy od 1 stycznia 2020 roku okres, po upływie którego wierzytelność uznaje się za nieściągalną (tzw. zły dług) w VAT wynosi 90 dni. 

Podatnicy posiadający niespłacone wierzytelności będą mogli uznać dług za niespłacalny i obniżyć podstawę opodatkowania VAT po upływie 90 dni od pierwotnego terminu płatności widniejącego na dokumencie potwierdzającym wierzytelność. Tym samym mogą być one brane pod uwagę przy obliczeniu wysokości ulgi za złe długi należnej podatnikom VAT.

Warunki do spełnienia

Możliwość korzystania z ulgi za niespłacone należności jest istotna dla podatników VAT głównie ze względu na fakt, że obowiązek podatkowy w VAT powstaje niezależnie od tego, czy podatnik otrzymał zapłatę z tytułu sprzedaży lub usługi podlegającej opodatkowaniu.

Ulga VAT przysługuje przedsiębiorcy tylko w przypadku, gdy spełnione są wszystkie poniższe kryteria.

 1. Wierzytelność nie może być zbyta lub uregulowana w ciągu 90 dni lub do dnia skorzystania z ulgi na złe długi w VAT.
 2. Nieopłacona sprzedaż została dokonana na rzecz czynnego i zarejestrowanego podatnika VAT.
 3. Sprzedaż została dokonana na rzecz nabywcy, który nie znajdował się w trakcie: 
  • postępowania restrukturyzacyjnego, 
  • postępowania upadłościowego,
  • likwidacji.
 4. Pozostawanie przez wierzyciela i dłużnika na dzień poprzedzający dzień skorzystania z ulgi na złe długi w VAT podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.
 5. Nieznajdowanie się przez dłużnika na dzień poprzedzający dzień skorzystania z ulgi na złe długi w VAT w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
 6. Nie upłynięcie 2 lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Ulga za złe długi a JPK_VAT

Nowy JPK_VAT to jednolity plik kontrolny składający się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Część deklaracyjna – JPK_V7K lub JPK_V7M, w zależności od cyklu składania – zastąpi dotychczasową deklarację VAT, podczas gdy część ewidencyjna stanowi kontynuację poprzednio obowiązującego pliku JPK_VAT. Data premiery nowego formatu została przesunięta na 1 października 2020 roku.

Aby skorzystać z ulgi, podczas wypełniania JPK_VAT należy:

 1. W polu KorektaPodstawyOpodt zaznaczyć wskazać 1.
 2. Kwotę korekty należy wpisać w pola odpowiadające stawkom podatku (K_19, K_20) ze znakiem minus poprzedzającym wartość.
 3. W polach P_68 i P_69 w deklaracji należy podać zsumowaną kwotę korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Korekta w JPK_VAT – gdy należność została uregulowana

Nawet wierzytelności uznane za nieściągalne mogą się pewnego dnia spłacić, dlatego ważne jest aby pamiętać o konieczności dokonania korekty formularza – tj. podwyższenia podstawy opodatkowania o spłaconą kwotę (lub kwoty podatku należnego za dany okres).

W takim wypadku w polu KorektaPodstawyOpodt należy zaznaczyć opcję 1 – dla całego formularza – oraz dokonać korekt osobno dla każdej wartości, z zachowaniem podziału na odpowiadające kwotą stawki VAT.

Ulga za złe długi a pandemia COVID-19

Nowelizacje Tarczy antykryzysowej wprowadziły tymczasowy przepis, zmniejszający okres uznawania długu za niespłącalny do 30 dni. Jednakże dotyczy on jedynie w podatku dochodowego PIT/CIT oraz podatku zryczałtowanego. Przepisy dotyczące ulgi w VAT nie uległy zmianie.

W związku z pandemią COVID-19, obowiązek podatkowego rozliczania przez dłużników nieuregulowanych płatności został czasowo wyłączony. Przez okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 roku, dłużnik nie będzie zobowiązany do zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczania zaliczek lub przychodu stanowiącego podstawę obliczania ryczałtu – pod warunkiem spełnienia poniższych warunków:

 • podatnik jest małym podatnikiem w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym (przychód nie przekroczył w 2019 roku 8 747 000 zł);
 • podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii.

 


Czytaj również:

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com