Loading...
5 sierpnia 2020

Zaliczki PIT – przypominamy o nowych terminach

W ramach programu wsparcia przedsiębiorców w czasach pandemii COVID-19, rząd zdecydował o przesunięciu terminów przekazywania do urzędów skarbowych zaliczek PIT. Nowe przepisy wprowadziła nowelizacja ustawy o PIT uchwalona w ramach Tarczy antykryzysowej.

Pierwotnie obowiązujące przepisy nakazywały zapłatę zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku dochodowego miały być dokonane do 1 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z intencją ustawodawcy, celem wprowadzenia opóźnień w płatnościach zaliczek  jest potrzeba wsparcia firm, które zatrudniają pracowników, w utrzymaniu płynności finansowej, a w konsekwencji ochrona miejsc pracy.

Kogo dotyczą nowe terminy?

Przepisy dotyczą płatników podatku dochodowego, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa COVID-19, zatem kwalifikują się:

  • zakłady pracy, wypłacające przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz w ramach zasiłków z ubezpieczenia społecznego;
  • osoby fizyczne (prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostek organizacyjne niemające osobowości prawnej), które dokonują świadczenia z tytułu działalności wykonywanej osobiście, oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Warto pamiętać, że przesłanka mówiąca o poniesieniu negatywnych konsekwencji z powodu COVID-19 nie posiada ścisłej definicji w nowych przepisach. O tym, czy warunki pozwalające zakwalifikować dany podmiot do prolongaty terminu  zostały spełnione, za każdym razem decyduje organ podatkowy na drodze interpretacji. Brak jednoznacznych zasad wynika bezpośrednio z faktu, że skala i zakres szkód spowodowanych przez lockdown może się diametralnie różnić w zależności od branży.

Zaliczki PIT objęte nowymi przepisami

Rozporządzenie obejmuje:

  1. Zaliczki na podatek, pobrane od dochodów z tytułu: stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
  2. Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od przychodów z tytułu:
  • wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
  • przedsiębiorstwa w spadku,
  • praw autorskich i praw pokrewnych.

Pobór zaliczek z tytułu umów zlecenia i o dzieło dotyczy tych uzyskiwanych wyłącznie od:

  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
  • osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej;
  • jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej – właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością, przedsiębiorstwa w spadku.

Przepisy te obejmują zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% uzyskanego przychodu lub 17% uzyskanego przychodu, gdy dotyczy małych umów zlecenia, oraz gdy kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł i umowa nie jest zawarta z pracownikiem.

Zaliczki PIT – nowe terminy

Rozporządzenie Ministra Finansów wskazało nowe terminy przekazania zaliczek do US. Zmiana dotyczy wyłącznie trzech miesięcy kalendarzowych: marzec, kwiecień i maj.

Zaliczka za miesiąc
Nowy termin przekazania do US
marzec
do 20 sierpnia 2020
kwiecień
do 20 października 2020
maj
do 20 grudnia 2020

Newsletter

Zapisz się do newslettera ARPI Accounting i otrzymuj specjalne podsumowanie najciekawszych artykułów z tego miesiąca.

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com