Loading...
21 maja 2020

Tarcza 3.0 – wszystko, co warto wiedzieć o nowelizacji

Kolejna odsłona Tarczy antykryzysowej – Tarcza 3.0 – zaczęła obowiązywać z dniem podpisania przez Prezydenta RP, od 15 maja 2020 roku. Ostateczna wersja nowelizacji została uchwalona przez Sejm w trakcie III czytania, po uwzględnieniu poprawek zgłoszonych przez Senat.

Tarcza 3.0 przewiduje między innymi dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu, rozszerzenie mechanizmów ochrony pożyczkobiorców czy kolejne zmiany w propozycji zwolnień z konieczności opłacania składek ZUS. Zgodnie z komunikatami rządowymi, w przygotowaniu jest już kolejna nowelizacja pakietu ustaw pomocowych, Tarcza 4.0.

Tarcza 3.0 – zmiany w przepisach o zwolnieniu ze składek ZUS

Kolejna nowelizacja Tarczy antykryzysowej przynosi aktualizację przepisów dotyczących możliwości zwolnienia z obowiązku płacenia składek ZUS. Zgodnie z zapisami Tarczy 2.0, o zwolnienie mogą ubiegać się:

 • pracodawcy (płatnicy składek), którzy do 29 lutego 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń społecznych nie więcej niż 9 pracowników (100% ulgi) oraz nie więcej niż 49 pracowników (50% ulgi),
 • wykonujący działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 roku, opłacający składki na własne ubezpieczenie,
 • duchowni.

Tarcza 3.0 rozszerza przepisy dotyczące samozatrudnionych, a konkretnie tych którzy przekroczyli próg 300% miesięcznego wynagrodzenia brutto, prognozowanego na rok 2020.

Warunkiem koniecznym do spełnienia przez samozatrudnionego jest udokumentowane opłacania składek na własne ubezpieczenie, gdy ich przychód przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, ale dochód w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.

Innymi słowy, Tarcza 3.0 proponuje ulgi w ZUS również tym samozatrudnionym, którzy nie spełnili kryterium (nie więcej niż 7000 zł) dochodowego w lutym, ale spełniają w miesiącu, w którym wnioskują.

Przypomnijmy, że rządowe wsparcie obejmuje zwolnienie ze składek na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Solidarnościowy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dodatkowe wsparcie dla Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Nowelizacja Tarczy zakłada zwiększenie budżetu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o dodatkowe 900 mln zł. Kwota ma zostać przeznaczona na zwiększenie liczby inwestycji prowadzonych przez firmy.

Zasiłek opiekuńczy dla opiekunów dzieci/osób z niepełnosprawnością

W treści pierwszej specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, znalazł się zapis o dodatkowym zasiłku opiekuńczym ubezpieczonemu pracownikowi w przypadku, gdy zamknięcie żłobków, klubów dziecięcych i szkół postawi go w sytuacji opieki nad dzieckiem do lat 8.

Od 25 maja przywilej otrzymywania dodatkowego, 14-dniowego zasiłku opiekuńczego będzie przysługiwać jedynie opiekunom dorosłych lub dzieci ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności, pod analogicznym warunkiem, tj. w warunkach zamknięcia placówek opiekuńczych w czasie trwania pandemii COVID-19.

Dodatkowo, nowelizacja wprowadza możliwość otrzymania zasiłku nawet w razie otwarcia tych placówek w czasie trwania pandemii COVID-19 (na maksymalny okres 14 dni). Zasiłek opiekuńczy finansowany jest przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Tarcza 3.0 – ustawa wesprze pożyczkobiorców

Tarcza 3.0 wprowadza tzw. rozwiązania antylichwiarskie, czyli pakiet przepisów regulujących możliwość egzekucji z nieruchomości oraz wprowadzający kary więzienia dla przestępców korzystających z umów pożyczkowych naruszających przepisy kodeksu cywilnego.

Podstawą nowych przepisów antylichwiarskich jest zakaz egzekucji z nieruchomości, jeżeli dług zagrożonego eksmisją nie przewyższa 1/20 wartości nieruchomości. Umowa, która zakłada możliwość egzekucji w przypadku tak niskiej kwoty, ma zostać automatycznie unieważniona, a pożyczkodawcy ma grozić do 5 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie do kodeksu karnego wprowadzony zostanie nowy typ przestępstwa związany z naruszeniem przepisów o odsetkach maksymalnych i kosztach pozaodsetkowych.

Poziom ochrony przed praktykami lichwiarskimi ma być dopasowany do kontekstu, statusu czy sytuacji zdrowotnej strony pokrzywdzonej.

Zmiany w sądach

Nowelizacja zakłada również nowe reguły odmrażania system sądowniczego. Od teraz, sprawy z tymczasowym aresztowaniem, uwzględniających wyrażenie zgody na zabieg medyczny czy dotyczące kar warunkowo zawieszonych – otrzymają charakter pilny.

Tarcza 3.0 dopuszcza również możliwość przeprowadzenia rozpraw online dla posiedzeń w sprawach cywilnych, przed sądami administracyjnymi oraz gdy uwzględniony jest wyrok cywilny na posiedzeniu niejawnym. Warunki przeprowadzania rozpraw zdalnych zostaną określone w rekomendacjach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nowela sugeruje, że terminy procesowe, sądowe i administracyjne mają zostać odwieszone po siedmiu dniach od jej wejścia w życie (data publikacji w Dzienniku Ustaw: 15 maja).

Bezpłatne porady prawne również dla samozatrudnionych

Dodatkowo, poszerzone został grono uprawnionych do bezpłatnej pomocy i poradnictwa obywatelskiego w ramach systemu poradnictwa prawnego. Tarcza 3.0 wprowadza taką możliwość również dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wcześniej do korzystania z nieodpłatnego systemu uprawnione były tylko osoby fizyczne oraz planujący założyć własną działalność gospodarczą.

Bezpłatne konsultacje zakładają  „poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach”.

Wsparcie sektora drzewnego

Sektor drzewny (jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) może liczyć na szereg nowych ulg i zwolnień, w tym:

 • rezygnacja z ustawowych odsetek w przypadku opóźnienia transakcji handlowych
 • rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
 • wprowadzenie kar umownych w przypadku gdy kontrahent zrezygnuje z zakupu zamówionego drewna.

Baza Danych Odpadowych

Kolejną ważną informacją dla przedsiębiorców prowadzących rejestr odpadów jest odroczenie terminów dostarczenia sprawozdań i analiz oraz nowa dostępna forma prowadzenia ewidencji. Nowe przepisy pozwalają na prowadzenia ewidencji w formie papierowej – bez uprzedniego sfinalizowania rejestracji w Bazie Danych Odpadowych (BDO). Odbiór odpadów będzie mógł się odbywać bez konieczności elektronicznej rejestracji karty przekazania odpadów.

Ponadto wszystkie wymagane sprawozdania będzie można złożyć za pośrednictwem BDO w późniejszym terminie:

 • sprawozdanie za 2019 roku z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – do 31 sierpnia 2020 roku (art. 9q ww. ustawy);
 • analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 – do 30 listopada 2020. (odnośnie zapisów art. 9q ww. ustawy) oraz do 31 grudnia 2020 roku (art. 9s ww. ustawy).
 • przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów, strzępiarki,  wprowadzający na rynek  pojazdy,  produkty, opakowania, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz organizacje odzysku sprzętu,  będą mogli złożyć roczne sprawozdania za rok 2019 do 11 września 2020 r.

Tarcza 3.0 – projekt wprowadza podatek VOD

Jednym z bardziej kontrowersyjnych zapisów Tarczy 3.0 jest podatek nałożony na przedsiębiorców z branży VOD (dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie).

Nowy obowiązek podatkowy – nazywany “podatkiem od Netfliksa” – zakłada daninę w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z opłat za subskrypcję do portali streamingowych dostępnych w Polsce. Zgodnie z zapisami nowelizacji, całość uzyskanego w ten sposób kapitału ma być przekazana na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Następnie PISF będzie musiał odprowadzać do fiskusa podatek od kwot uzyskanych na drodze nowego podatku.

Tarcza 3.0 – pozostałe istotne zmiany

 • Mikropożyczki – rozszerzenie możliwości skorzystania na mikroprzedsiębiorców, którzy założyli firmę przed 1 kwietnia (poprzedni obowiązujący termin: 1 marca).
 • Świadczenia postojowe – rozszerzenie możliwości skorzystania na samozatrudnionych, którzy prowadzili działalność przez 1 kwietnia (poprzedni obowiązujący termin: 1 lutego).
 • Danina solidarnościowa – możliwość złożenia deklaracji o wysokości podatku oraz jego zapłaty wydłużona do 31 maja 2020 r.
 • Służby mundurowe
  • dołączenie pracowników Służby Więziennej do grona kwalifikujących się do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
  • zniesienie limitu nadgodzin (który zgodnie z ustawą wynosi 8 godzin tygodniowo) jakie w tygodniu wypracować mogą policjanci. Przepis ma obowiązywać aż do zniesienia ogólnokrajowego stanu epidemii.
  • pełne wynagrodzenie dla mundurowych przebywających na kwarantannie.
 • Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę Dziedzictwa Światowego mogą ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.
 • Odstąpienie od obowiązku osobistego złożenia dokumentów w przypadku starania się cudzoziemców o polską wizę.
 • Wsparcie dla przewoźników – podniesienie maksymalnej dopłaty do jednego wozokilometra do kwoty 3 zł.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com