Loading...
11 maja 2020

Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm i MŚP – dowiedz się jak skorzystać

W ramach uchwalonego 1 kwietnia 2020 roku pakietu ustaw o zbiorczej nazwie Tarcza antykryzysowa, przedsiębiorcy zmagający się ze skutkami lockdownu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19 mogą ubiegać się o subwencję zwrotną z budżetu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w wysokości nawet do 324 tys. zł (mikrofirmy) i 3,5 mln zł (MŚP).

Pożyczki udzielane przez PFR mają pomóc w zapewnieniu płynności i stabilności finansowej pożyczkobiorców. Celem doraźnym Tarczy Finansowej ma być przekazanie rekompensat w związku z utraconymi za sprawą pandemii COVID-19 dochodami. Celem długofalowym natomiast ochrona miejsca pracy, z uwagi na fakt, że zdolność do umorzenia większości kwoty subwencji zależy w dużym stopniu od utrzymania niezmienionego stanu zatrudnienia po 12 miesiącach od otrzymania wspracia.

Szczegółowy wykaz dozwolonych przeznaczeń subwencji wyszczególniony zostanie w treści umowy zawartej między stronami. Wśród akceptowanych celów, poza oczywistym i szeroko pojętym pokryciem bieżących kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (w tym na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników), znaleźć można również spłatę kredytów czy rozliczenia z podmiotami powiązanymi (z wyłączeniem płatności do właściciela).

Oferta pożyczki w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju skierowana jest do mikrofirm oraz małych/średnich firm (MŚP).

Mikrofirmy

Subwencja PFR – wymagania

O pożyczkę mogą ubiegać się mikrofirmy, które:

 • prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 roku;
 • zatrudniają od 1 do 9 pracowników (z wyłączeniem Beneficjenta rzeczywistego będącego osobą fizyczną). Uwaga: do obliczenia ilości zatrudnionych kwalifikują się tylko tzw. pełne etaty – nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
 • udowodnią faktyczny wpływu wprowadzonego stanu epidemicznego (po 1 lutego 2020) na przychody ze sprzedaży – należy wykazać spadek obrotów o co najmniej 25% w miesiącu z okresu pandemii, w porównaniu do analogicznego miesiąca z poprzedniego roku;
 • których roczne obroty lub suma bilansowa nie może przekraczać 2 mln euro;
 • nie są przedmiotem postępowań: restrukturyzacyjnego, upadłościowego, likwidacyjnego;
 • nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (na dzień 31 grudnia 2019 roku);
 • posiadają rezydencją podatkową na terenie RP przez ostatnie 2 lata obrotowe rozliczają podatki na terytorium RP. Przez rezydencję podatkową rozumie się posiadanie statusu rezydenta dla celów podatkowych, zgodnie z prawem właściwym dla co najmniej jednego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a więc posiadanie centrum interesów, siedziby lub faktycznego zarządu na terytorium Polski.
 • beneficjent rzeczywisty (w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy AML wywierający największy decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez Beneficjenta spośród innych beneficjentów rzeczywistych) nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych (tj. jurysdykcjach niechętnych współpracy w celach podatkowych w rozumieniu Konkluzji Rady ws. Rajów Podatkowych).

Tarcza Finansowa PFR – kwota wsparcia

Wartość wsparcia finansowego PFR przyznanego na okres trzech lat zależy od kilku czynników i może wahać się między 12 tys. a 324 tys. zł.

Jak wyliczyć kwotę subwencji?

Bazowa wartość wyznaczana jest na podstawie wartości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy, zatem w zależności od wartości tej straty, kwota podstawowa wynieść może:

 • 12 tys. zł – jeżeli wykazany spadek obrotów przewyższa 25%, ale nie jest większy niż 50%;
 • 24 tys. zł – jeżeli wykazany spadek obrotów przewyższa 50%, ale nie jest większy niż 75%;
 • 36 tys. zł – jeżeli wykazany spadek obrotów przewyższa 75%, ale nie jest większy niż 100%.

Następnie kwota bazowa zostaje pomnożona przez liczbę zatrudnionych pracowników (nie wliczając właściciela – beneficjenta rzeczywistego mikroprzedsiębiorstwa).

 • w przypadku kwoty bazowej 12 tys zł – kwota maksymalna może wynieść 108 tys zł;
 • w przypadku kwoty bazowej 24 tys zł – kwota maksymalna może wynieść 216 tys zł;
 • w przypadku kwoty bazowej 36 tys zł – kwota maksymalna może wynieść 324 tys zł.

Umorzenie

Pożyczka finansowa w ramach PFR nazwana jest preferencyjną ze względu na poszerzoną możliwość umorzenia nawet do 75% jej wartości. Umorzenie jest możliwe pod warunkiem spełnienia poniższych warunków:

 • jeśli przedsiębiorstwo kontynuuje działalność gospodarczą po 12 miesiącach od dnia udzielenia pożyczki – możliwość umorzenia 25% wartości;
 • jeśli przedsiębiorca po 12 miesiącach od udzielenia pożyczki utrzymał zatrudnienie w niezmienionym stanie – możliwość umorzenia 50% wartości pożyczki. Redukcja zatrudnienia w okresie obowiązywania umowy pożyczki proporcjonalnie zmniejsza procent możliwego umorzenia.

Małe i średnie firmy

Propozycja Tarczy Finansowej PFR dla małych i średnich firm określona została w sposób analogiczny do oferty skierowanej do mikrofirm. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na różnice wynikające z rozmiarów i kwot, jakimi charakteryzują się większe formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Subwencja PFR – wymagania

O pożyczkę mogą ubiegać się właściciele małych i średnich firm którzy:

 • prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 roku;
 • zatrudniają od 10 do 249 pracowników (z wyłączeniem Beneficjenta rzeczywistego będącego osobą fizyczną). Uwaga: do obliczenia ilości zatrudnionych kwalifikują się tylko tzw. pełne etaty – nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
 • nie są jednocześnie beneficjentem programu Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm;
 • udowodnią faktyczny wpływu wprowadzonego stanu epidemicznego (po 1 lutego 2020) na przychody ze sprzedaży – należy wykazać spadek obrotów o co najmniej 25% w miesiącu z okresu pandemii, w porównaniu do analogicznego miesiąca z poprzedniego roku.
 • których roczne obroty nie przekroczyły kwoty 50 mln euro (za rok 2019), suma bilansowa nie może przekraczać 43 mln euro;
 • nie są przedmiotem postępowań: restrukturyzacyjnego, upadłościowego, likwidacyjnego;
 • nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (na dzień 31 grudnia 2019 roku)
 • posiadają rezydencją podatkową na terenie RP przez ostatnie 2 lata obrotowe rozliczają podatki na terytorium RP. Przez rezydencję podatkową rozumie się posiadanie statusu rezydenta dla celów podatkowych, zgodnie z prawem właściwym dla co najmniej jednego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a więc posiadanie centrum interesów, siedziby lub faktycznego zarządu na terytorium Polski.
 • beneficjent rzeczywisty (w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy AML wywierający największy decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez Beneficjenta spośród innych beneficjentów rzeczywistych) nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych (tj. jurysdykcjach niechętnych współpracy w celach podatkowych w rozumieniu Konkluzji Rady ws. Rajów Podatkowych).

Tarcza Finansowa PFR – kwota wsparcia

Obliczenie wartości subwencji zwrotnej dla małych i średnich firm istotnie różni się od przyjętego na potrzeby najmniejszych firm. Inaczej niż w przypadku mikroprzedsiębiorców, wartość bazowa wsparcia finansowego PFR ustalana jest przez wartość procentową przychodów ze sprzedaży za rok 2019 – dopasowaną na matrycy do wartości procentowej udowodnionego spadku przychodów ze sprzedaży w związku z kryzysem wywołanym pandemią.

Jak wyliczyć kwotę subwencji?

Bazowa wartość wyrażana w punktach procentowych może wynieść:

 • o% – jeżeli wykazany spadek obrotów nie jest większy niż 25%;
 • 4% – jeżeli wykazany spadek obrotów przewyższa 25%, ale nie jest większy niż 50%;
 • 6% – jeżeli wykazany spadek obrotów przewyższa 50%, ale nie jest większy niż 75%;
 • 8% – jeżeli wykazany spadek obrotów przewyższa 75%, ale nie jest większy niż 100%.

Kwota ostateczna pożyczki zależy więc od wartości kryjącej się za wskazanym % przychodów danego przedsiębiorstwa za 2019 rok. Nie może być jednak większa niż 3,5 mln zł – z uwagi na maksymalną kwotę przychodu do kalkulacji kwoty subwencji, na jaką pozwala regulamin PRogramu subwencji PFR, wynoszącą 225 mln zł

Umorzenie

Pożyczka finansowa w ramach PFR nazwana jest preferencyjną ze względu na poszerzoną możliwość umorzenia nawet do 75% jej wartości. Umorzenie jest możliwe pod warunkiem spełnienia poniższych warunków:

 • jeśli przedsiębiorstwo kontynuuje działalność gospodarczą po 12 miesiącach od dnia udzielenia pożyczki – możliwość umorzenia 25% wartości;
 • w zależności poniesionej straty na sprzedaży – możliwość umorzenia dodatkowych 25% kwoty bazowej;
 • jeśli przedsiębiorca po 12 miesiącach od udzielenia pożyczki utrzymał zatrudnienie w niezmienionym stanie – możliwość umorzenia do 25% wartości pożyczki. Redukcja zatrudnienia w okresie obowiązywania umowy pożyczki proporcjonalnie zmniejsza procent możliwego umorzenia.

Pożyczka PFR – procedura składania wniosków

Kompletny proces uczestnictwa w programie Tarcza Finansowa PFR (począwszy od wnioskowania, skończywszy na wypłacie przyznanego kredytu finansowego), realizowany jest przez wybrane banki w ramach bankowości elektronicznej. Pełną listę akceptowanych przez PFR banków można znaleźć tutaj.

Po wyborze właściwego dla danego przedsiębiorstwa banku, Beneficjent rzeczywisty lub osoba reprezentująca firmę (należycie umocowana przez Beneficjenta na podstawie pełnomocnictwa) musi upewnić się, że:

 • posiada dostęp do bankowości elektronicznej Beneficjenta;
 • posiada uprawnienia do realizacji przelewów lub składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta;
 • ma możliwość podpisania wymaganych oświadczeń i całego wniosku z użyciem bankowych narzędzi autoryzacyjnych.

Podczas rozpatrzania wniosku bank nie może sugerować się zdolnością kredytową Beneficjenta – może natomiast pozyskiwać informacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Podsumowanie

Wnioski o przyznanie subwencji w ramach obu programów można składać od 29 kwietnia 2020 roku.

Na programy Tarcza Finansowa PFR przeznaczone zostały fundusze o łącznej wartości 25 mld (mikroprzedsiębiorstwa) i 50 mld zł (MŚP).

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com